Rozliczanie czasu pracy kierowców - na czym polega

Rozliczanie czasu pracy kierowców - na czym polega

Każda firma zatrudniająca pracowników zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy poszczególnych osób. Na podstawie rejestru bowiem dokonywane jest rozliczenie. Nie inaczej jest w firmach transportowych. Jednak tu wykaz taki ma szczególne znaczenie a z jego prowadzeniem wiążą się dodatkowe- określone prawem- obowiązki, choć niestety specyfika zawodu kierowcy może niekiedy utrudniać dokładne określenie rozpoczęcia oraz zakończenia pracy.

Czas pracy kierowcy- najważniejsze kwestie

Praca kierowcy zawodowego nie należy do najłatwiejszych. Musi być on w ciągłym skupieniu i zachowywać maksymalną uwagę, w celu zachowania bezpieczeństwa na drodze, by nie stanowić zagrożenia zarówno dla siebie, jak i pozostałych uczestników ruchu. Z pewnością dlatego czas pracy kierowców podlega odpowiednim regulacjom prawnym, które bezwzględnie przestrzegać musi i kierowca, i pracodawca.

Mówiąc o czasie pracy kierowcy bierze się pod uwagę wszystkie czynności związane z wykonywaniem i obsługą przewozu drogowego- od ich rozpoczęcia, po ich zakończenie. Nie jest to więc wyłącznie prowadzenie pojazdu, ale również czas załadunku i rozładunku, nadzór i pomoc wsiadającym i wysiadającym, obsługa pojazdów i innych sprzętów, utrzymanie czystości pojazdów a także wszelkie inne czynności spedycyjne i administracyjne wykonywane w ramach obowiązków służbowych. Natomiast do czasu pracy kierowcy nie zalicza się czasu dyżuru, kiedy kierowca nie wykonuje żadnych czynności zawodowych, nieusprawiedliwionych postojów, nieprzerwanego dobowego odpoczynku oraz określonych prawnie obowiązkowych przerw w pracy.


Rozliczanie czasu pracy kierowców - https://rozliczkierowce.pl/

Czas pracy kierowcy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin, gdy bierzemy pod uwagę średnio pięciodniowy tydzień pracy oraz gdy okres rozliczeniowy nie przekracza 4 miesięcy. Ponadto po 6 godzinach pracy, kierowca zobowiązany jest do przerwy na odpoczynek, w wymiarze co najmniej 30 minut (gdy liczba godzin nie przekracza 9h/dobę) lub 45 minut (gdy liczba godzin przekracza 9h/dobę). W każdej dobie kierowcy przysługuje także 11-godzinny nieprzerwany odpoczynek (przyjmuje się, iż dobę rozpoczyna świadczenie pracy przez kierowcę). Jeśli praca wykonywana jest w porze nocnej, wówczas czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10h/dobę (pora nocna dla kierowcy to okres 4 godzin pomiędzy godziną 0:00 a 7:00.

Możliwe jest również zastosowanie równoważnego czasu pracy i dzięki temu przedłużenie wymiaru do 12 godzin na dobę, zaś czas, o jaki wydłuża się dobowy wymiar danego dnia, należy następnie zrównoważyć skróconym czasem pracy w innym dniu.

Każdy pracodawca zatrudniający kierowców zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców, gdyż jest ona głównym dokumentem, na podstawie którego dokonuje się rozliczenia pracownika. Ewidencja czasu pracy może odbywać się poprzez zapis na wykresówkach, wydruk danych lub plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego lub innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanych przez kierowcę czynności.

Jak prawidłowo rozliczyć kierowcę?

Zarówno sama ewidencja czasu pracy kierowców, a tym bardziej jego rozliczanie, nie jest sprawą łatwą i często nastręcza wielu problemów, zaś wszelkie błędy w tym zakresie mogą grozić nałożeniem przez Państwową Inspekcję Pracy mandatu lub zakwestionowaniem rozliczenia przez samego pracownika.

Przede wszystkim sposób, w jaki będzie dokonywane rozliczenie, należy wcześniej przedstawić pracownikowi. To, jak prawidłowo i sumiennie przygotowana zostanie ewidencja czasu pracy kierowcy, w dużej mierze rzutować będzie na prawidłowość i wygodę rozliczenia. Jednocześnie na poprawność rozliczenia wpływ ma bardzo dużo czynników, jak chociażby wspomniany już problem w określeniu początku i zakończeniu prac.

Przy rozliczaniu czasu pracy kierowcy określa się między innymi: wynagrodzenie zasadnicze, miesięczny wymiar czasu pracy, stawkę godzinową, dodatek za nadgodziny 50%, dodatek za nadgodziny 100%, stawkę za dyżur 50%, stawkę za dyżur 100%, dodatek za pracę w niedzielę i święta, dodatek za pracę w porze nocnej.

Ewidencja czasu pracy kierowcy oraz jego rozliczanie to niezmiernie skomplikowana i trudna sprawa, dlatego warto zlecić te zadania specjalistycznej firmie zewnętrznej. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że wszystko przebiega zgodnie z przepisami, bez obaw o jakiekolwiek nieścisłości.