Kategorie prawa jazdy w Polsce - do czego uprawnia prawo jazdy np. kat. A2, B1, AM - 2019/2020 rok?

Kategorie prawa jazdy w Polsce - do czego uprawnia prawo jazdy np. kat. A2, B1, AM - 2019/2020 rok?

Każdego dnia gubimy się w gąszczu przepisów jakie przygotowało nam Państwo. Podobnie jest w przypadku kategorii prawa jazdy. Na dzień dzisiejszy w naszych przepisach rozróżniamy 15 kategorii. Zebraliśmy dla Was te informacje w jednym miejscu abyście bez problemu dowiedzieli się jakie uprawnienia zdobywa się mając daną kategorię oraz jakie wymagania trzeba spełnić aby zdać egzamin na daną kategorię.

Na skróty:
Prawo jazdy, kategoria AM
Prawo jazdy, kategoria A1
Prawo jazdy, kategoria A2
Prawo jazdy, kategoria A
Prawo jazdy, kategoria B
Prawo jazdy, kategoria B+E
Prawo jazdy, kategoria B1
Prawo jazdy, kategoria C
Prawo jazdy, kategoria C+E
Prawo jazdy, kategoria C1
Prawo jazdy, kategoria D
Prawo jazdy, kategoria D+E
Prawo jazdy, kategoria D1
Prawo jazdy, kategoria D1+E
Prawo jazdy, kategoria T


Jak uzyskać prawo jazdy?
W przypadku wszystkich kategorii prawa jazdy - proces zdobycia danego uprawnienia jest taki sam. W pierwszej kolejności musimy spełnić tzw. kryterium wieku. Tzn. musimy osiągnąć minimalny wiek uprawniający do zdawania egzaminu. Musimy również uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Czasami możemy być wymagane również orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. Musimy również odbyć szkolenie - zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Takie szkolenie możemy zacząć najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego do uzyskania danego uprawnienia wieku. Ostatnim etapem będzie zdanie państwowych egzaminów teoretycznych i praktycznych wymaganych dla danej kategorii.

Prawo jazdy, kategoria AM
Minimalny wiek w przypadku tej kategorii wynosi 14 lat. Osoba, która nie ukończyła jeszcze 18 lat musi posiadać zgodę na piśmie od swoich rodziców lub prawnych opiekunów na przystąpienie do egzaminy. Posiadając kategorię AM możemy kierować:
- motorowerem, rozumianym jako pojazd dwu lub trójkołowy z silnikiem spalinowym o pojemności skokowej nie większej niż 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie przekraczającej 4 kW, którego konstrukcja nie pozwala przekraczać prędkości jazdy 45 km/h
- czterokołowcem lekkim - czyli takim, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja nie pozwala przekraczać prędkości jazdy 45 km/h.

Kategoria ta pozwala zatem na poruszanie się popularnymi skuterami i quadami.

Prawo jazdy, kategoria A1
W przypadku kategorii A1 minimalny wiek wynosi 16 lat. Podobnie jak w przypadku kategorii AM jeśli nie mamy ukończonych 18 lat potrzebna będzie pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na przystąpienie do egzaminu. Posiadając kategorię A1 możemy kierować:
- pojazdami określonymi dla prawa jazdy w kategorii AM
- motocyklem trójkołowym jeśli jego moc nie przekracza 15 kW
- motocyklem o pojemności nie przekraczającej 125 cm3 oraz mocy nie przekraczającej 11kW i stosunku mocy do masy własnej nie przekraczającym 0,1 kW/kg.

Możemy więc w tym przypadku prowadzić motocykl nieco mocniejszy niż w przypadku kategorii AM gdzie w grę wchodziły w zasadzie jedynie skutery. Posiadając kategorię A1 można już prowadzić swój pierwszy motocykl.

Prawo jazdy, kategoria A2
Nie możemy ubiegać się o prawo jazdy kategorii A2 jeśli nie ukończyliśmy 18 lat. Jest to kluczowe ograniczenie gdzie musimy mieć 2 lata więcej niż w przypadku kategorii A1. Zdobywając jednak te uprawnienia możemy kierować:
- motocyklem o mocy nie większej niż 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg
- motocyklem trójkołowym o mocy nie większej niż 15 kW.

Prawo jazdy, kategoria A
Jest to pełnoprawna kategoria umożliwiająca poruszanie się wszelkimi pojazdami jednośladowymi - tzw. motocyklami. Można również wtedy kierować motocyklem z wózkiem oraz z przyczepą motocyklową jeśli jej masa własna nie przekracza 100 kg. Aby uzyskać kategorię A należy mieć ukończone 24 lata lub należy mieć ukończone 20 lat i od przynajmniej 2 lat posiadać kategorię A2. Jeśli chcemy prowadzić motocykle trójkołowe o mocy przekraczającej 15 kW to bez względu na wcześniejsze uprawnienia musimy mieć kategorycznie ukończone 21 lat.

Prawo jazdy, kategoria B
Najczęściej zdobywane uprawnienie do kierowania w naszym kraju. Uprawnia ono do poruszania się następującymi pojazdami:
- pojazdem samochodowym, którego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony (z wyjątkiem autobusu oraz motocykla)
- pojazdem samochodowym, którego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony wraz z lekką przyczepą - do 750 kg
- ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
- pojazdem samochodowym, którego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony wraz z przyczepą inna niż lekka - jeśli dopuszczalna masa całkowita całego zespołu (samochód + przyczepa) nie przekracza 4250 kg - warunkiem jest również posiadanie wpisu potwierdzającego zdanie egzaminu na prawo jazdy.

Jest to kategoria, z której korzystamy na codzień poruszając się naszymi samochodami w ruchu miejskich czy poza miejskim. Ma ją najwięcej osób w Polsce. Często jest też wymagana przez pracodawców podczas rekrutacji pracowników. Naszym zdaniem jest to niezwykle istotne aby jak najszybciej zdobyć te uprawnienia.

Prawo jazdy, kategoria B+E
Litera E w tej kategorii oznacza przyczepę. Posiadając te uprawnienia możemy kierować samochodem osobowym wraz z przyczepą, której masa całkowita nie przekracza masy całkowitej pojazdu, który ją ciągnie. Ponadto możemy kierować ciągnikiem rolniczym z przyczepą lub przyczepami oraz pojazdem wolnobieżnym z przyczepą. Należy przy tym pamiętać, że pojazd wolnobieżny to taki, którego konstrukcja nie pozwala na prędkość jazdy powyżej 25 km/h.

Prawo jazdy, kategoria B1
Uprawnienie, które możemy zdobyć mając już 16 lat. Podobnie jak w pozostałych przypadkach, jeśli nie mamy skończonych 18 lat potrzebować będziemy pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na przystąpienie do egzaminu. Kategoria ta uprawnia nas do kierowania następującymi pojazdami:
- czterokołowcem (z wyłączenie samochody osobowego), który przeznaczony jest do przewozu osób lub ładunków, i którego masa własna nie przekracza 400 kg w przypadku przewozu osób oraz 550 kg w przypadku przewozu rzeczy - teoretycznie można więc poruszać się tzw. Microcarami
- pojazdami określony w kategorii AM

Prawo jazdy, kategoria C
Tutaj mamy do czynienia z tzw. „wyższą ligą” kierowcy. Zdobywając to uprawnienie nabywamy bowiem możliwość kierowania pojazdem samochodowym, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5t z wyjątkiem autobusu. Mając te uprawnienie możemy kierować też ciągnikiem rolniczym i pojazdem wolnobieżnym. Aby móc przystąpić do egzaminu na kategorię C należy mieć ukonczone 21 lat oraz posiadać kategorię B prawa jazdy. Jest to niezwykle istotne.

Prawo jazdy, kategoria C+E
Aby ubiegać się o tę kategorię należy mieć zdany egzamin z kategorii C. Jeśli uda nam się zdać egzamin z kategorii C+E nabędziemy pełne prawa do poruszanie się po drogach pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą. Możemy zatem kierować ciągnikiem siodłowym, dużą cieżarówką z przyczepą, etc. Mając te uprawnienia nie musimy dodatkowo ubiegać się o prawo jazdy B+E ponieważ nabędziemy je automatycznie.

Prawo jazdy, kategoria C1
Jest to pośrednia kategoria umożliwiająca kierowanie pojazdem samochodym, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony ale nie przekracza 7,5 tony. Należy mieć ukończone 18 lat i posiadać prawo jazdy kategorii B. Kategoria ta uprawnia również do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie nie przekraczającej 12 ton jeśli pojazd ciągnący spełnia warunki kategorii C1, a przyczepa nie przekracza masy własnej pojazdy ciągnącego.

Prawo jazdy, kategoria D
Kategoria ta uprawnia do kierowania autobusem, a także ciągnikiem rolniczym i pojazdem wolnobieżnym. Aby ubiegać się o tę kategorię należy mieć ukończone 24 lata oraz posiadać prawo jazdy kategorii B.

Prawo jazdy, kategoria D+E
Posiadając takie uprawnienia możemy kierować zespołem pojazdów składającym się z autobusu oraz przyczepy. Mając te uprawnienie możemy również kierować ciągnikiem rolniczym z przyczepą oraz pojazdem wolnobieżnym z przyczepą.

Prawo jazdy, kategoria D1
Kolejna kategoria pośrednia pomiędzy zwykłymi uprawnieniami a pełną kategorią umożliwiającą poruszanie się autobusami. W przypadku tego uprawnienia mamy możliwość prowadzenia autobusu przeznaczonego do przewozu nie więcej niż 17 osób wraz z kierowcą. Możemy również do naszego pojazdu podczepić lekką przyczepę. Niezbędne jest ukończenie 21 lat aby móc ubiegać się o te uprawnienia.

Prawo jazdy, kategoria D1+E
Mając uprawnienia D1+E możemy kierować zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 12 ton, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 oraz przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż masa własna pojazdu ciągnącego.

Prawo jazdy, kategoria T
Jedyne uprawnienie, którego zdobycie nie uprawnia nas do poruszania się danym typem pojazdów w ruchu międzynarodowym. Mając zdany egzamin na kategorię T możemy poruszać się ciągnikiem rolniczym z przyczepą lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą. Aby przystąpić do egzaminu należy mieć ukończone 16 lat, a jeśli nie mamy ukończonych 18 lat potrzebować będziemy pisemnej zgody od naszych rodziców lub opiekunów.

Jeśli potrzebować będziemy specjalnego, międzynarodowego prawa jazdy - wydać nam je może za specjalną opłatą starosta na podstawie naszego krajowego prawa jazdy. Termin ważności takiego dokumentu wynosi maksymalnie 3 lata - jednak nie więcej niż ważność naszego krajowego prawa jazdy.

Uzyskanie prawa jazdy to nie jest prosta sprawa i potrzebować będziemy na to nie tylko czasu ale również pieniędzy. Kursy na prawo jazdy z roku na rok są coraz droższe, a czas jaki na nie musimy poświęcić również nie należy do najkrótszych. Należy zatem jak najszybciej podjąć działania zmierzające ku zdobyciu danego uprawnienia - szczególnie kategorii B, która jest najbardziej przydatna w codziennym życiu. Życzymy wam powodzenia na egzaminach i bezpiecznej jazdy!

Tagi: prawo jazdy am do czego uprawnia, prawo jazdy am do czego uprawnia, prawo jazdy am do czego uprawnia, prawo jazdy am do czego uprawnia, prawo jazdy am do czego uprawnia, prawo jazdy am do czego uprawnia, prawo jazdy kat c do czego uprawnia, prawo jazdy kat c do czego uprawnia, prawo jazdy kat c do czego uprawnia, prawo jazdy kat c do czego uprawnia, prawo jazdy kat c do czego uprawnia, prawo jazdy kat c do czego uprawnia, kat a2 do czego uprawnia, kat a2 do czego uprawnia, kat a2 do czego uprawnia,

Tagi

zabytki europy co warto zobaczyć w krakowie umowa kupna sprzedaży samochodu opis kontrolek na desce rozdzielczej przerejestrowanie samochodu cena auto do 15 tys skoda kodiaq dane techniczne koniec ważności prawa jazdy darmowy raport vin automatyczna skrzynia biegów pedały the grand tour online pl map24 audi q2 wymiary akumulatory samochodowe ranking 2017 prawo jazdy am do czego uprawnia zabezpieczenie samochodu alfa bmw bmw i8 spalanie klasy mercedesa bramki na a2 co obejmuje gwarancja samochodu wypuszczanie gazu z butli turystycznej baht tajlandia jak sprawdzic jaki olej do silnika jaki pickup raport tuv 2018 pełna lista pdf targi genewa bilety jak czytać oznaczenia opon toyota chr wymiary wirtualny alkomat a rzeczywistość dopuszczalna ilość alkoholu w rosji długa trasa samochodem porady zatankowanie benzyny do diesla objawy opłata recyklingowa samochód 2019 ile kosztuje oklejenie samochodu folią ochronną auta po kombivan ranking umweltzone berlin rejestrator jazdy ranking 2018 car wrapping autostrada bursztynowa bramki na a4 autostrada a6 opłaty oświadczenie sprawcy kolizji 2018 tempomat aktywny bezpieczne wakacje za granicą flota gps carbon w samochodzie zdjęcia aut kamera samochodowa czy warto winiety niemcy winiety czechy adam jesionek gdzie sprawdzić vin otomoto niemcy co można przewozić pomocą drogową najwygodniejszy samochód na trasy umiejętności kierowcy seszele na własną rękę jak sprawdzić biegunowość akumulatora bazar natury garnizon gdańsk czyszczenie elementów zewnętrznych samodzielne zwiedzanie krakowa wady i zalety transportu lotniczego branża spedycyjna gdzie mozna jezdzic gokartem delegacja warszawa czy oc jest obowiązkowe jeżeli nie jeżdżę samochodem kredyt samochodowy porównanie car sharing wrocław ustaw trasę do domu ile jest województw awaria na drodze ekspresowej gps do maszyn budowlanych bariera energochłonna cena chwilowki loanprofy wyznacz trasę do bezpieczeństwo w transporcie winiety włochy gdzie kupić co to jest transport aplikacja smogowa gdzie opłacić akcyzę za samochód aplikacja dla kamperów here maps wyznaczanie trasy ford powershift awarie mytaxi czy uber historia pojazdu za darmo akumulator samochodowy co jest pod maska samochodu czy trzeba przerejestrowywać auto jaka kurtka na motocykl ergo hestia wyrobienie zielonej karty